Tematy miesiąca Biedronki

Grupy » Biedronki » Tematy miesiąca » Maj 2024

 

TEMATY GLOBALNE NA KWIECIEŃ

GRUPA BIEDRONKI

 

1. Biało- czerwony maj

 2. Podróż po krajach UE

 3. Majowa łąka

 4. Moja rodzina

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne

 

 • wdrażanie do podejmowania działań służących osiągnięciu wspólnego celu (zespołowe planowanie, realizowanie zadań, odczuwanie współodpowiedzialności za przebieg i efekt końcowy)
 • kształtowanie postaw patriotycznych w codziennym życiu, poznanie wybranych krajó UE
 • kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć (stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy)
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna Polski i krajów UE
 • kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego związanego z tematyką UE
 • wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały, poprawny pod względem gramatycznym i logicznym
 • kształtowanie umiejętności recytowania wierszy grupowo i indywidualnie, ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu, zachowanie pauz, tempa, rytmu, natężenie głosu
 • wdrażanie do odtwarzania według wzoru oraz do układania własnych kompozycji z mozaiki geometrycznej
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi, oraz kardynalnymi, znaki matematyczne, posługiwanie się nimi
 • kształtowanie postawy szacunku, akceptacji, tolerancji i życzliwości wobec wszystkich ludzi w bliższym i dalszym środowisku, uwrażliwianie na ich potrzeby
 • kształtowanie świadomości przynależności narodowej i pełnienia różnych ról społecznych
 • poznanie mieszkańców łąki oraz bioróżnorodności tego środowiska

 

 

 

Galeria - zobacz wszystkie nasze zdjęcialicznik odwiedzin: 1721266 online: 003