Tematy miesiąca Krasnale

Grupy » Krasnale » Tematy miesiąca » Czerwiec 2022

TEMATY PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA czerwiec 2022 W GRUPIE KRASNALE

 

 1. Dzieci i ch prawa
 2. Poznajemy zwierzęta wiejskie
 3. I oto przyszło lato
 4. Bezpieczne wakacje

OGÓLNE CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 

  • kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do ludzi jako żródła przeżyć
  • wdrażanie do poszanowania zwierząt
  • rozwijanie procesów poznawczych, wykonawczych i emocjonalnych
  • wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych
  • integrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego,
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w każdej sytuacji, miejscu i czasie
  • rozwijanie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji
  • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany
  • budowanie systemu wartości dziecka (emocjonalna więź z otocze­niem przyrodniczym)
  • kształtowanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w konkretnych sytuacjach
  • wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy, czerpanie radości ze wspólnej pracy i zabawy
  • wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie
  • kształtowanie świadomości własnego ciała
  • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania przedmio­tów według podanej cechy
  • rozwijanie umiejętności przeliczania w możliwie szerokim zakresie
  • kształtowanie umiejętności społecznych (obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych, zgodne funkcjonowanie w zabawie, stosowanie zwrotów grzecznościowych wobec innych dzieci oraz dorosłych)
  • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
  • doskonalenie pamięci i spostrzegania wzrokowego
  • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej
  • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych
  • rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności wokalnych
  • odkrywanie swoich mocnych stron i wzmacnianie poczucia własnej wartości
  • kształtowanie umiejętności odczytywania ikon i symboli
  • rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów
  • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego
  • wdrażanie do umiejętnego słuchania tekstu i odpowiadania na pytania nauczyciela
  • budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i troski o siebie i innych
  • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązują­cych w przedszkolu
  • wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
  • rozwijanie mowy i myślenia
  • poznanie zasad bezpiecznych zabaw w czasie wakcji
  • poznanie charakterystycznych cech pogody dla lata

Galeria - zobacz wszystkie nasze zdjęcialicznik odwiedzin: 801472 online: 003