Terminarz rekrutacji i kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola

Terminy postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/19:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów

do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2018/2019

od 1 marca 2018

od godz. 8.00

do 16 marca 2018

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11 kwietnia 2018
do godz.10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 11 kwietnia 2018
do 13 kwietnia 2018
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

17 kwietnia 2018
do godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Postępowanie uzupełniające

od 7 maja 2018
od godz. 8.00
do 9 maja 2018
do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  posiadającej wolne miejsca wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 maja 2018
do godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 15 maja 2018
do 17 maja 2018 do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18 maja 2018
do godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Kryteria ustawowe dotyczące grup 10-godzinnych:

Lp.

Kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1/ Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (druk do pobrania ze strony rekrutacji).

2/ 3/ 4/ 5/ Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., poz. 721, z późn. zm.) (Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

6/ Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (druk do pobrania ze strony rekrutacji).

7/ Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 poz. 154 i 866) (Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

 

Kryteria samorządowe przyjmowania dzieci do przedszkoli miejskich (do grup 10-godzinnych) na rok szkolny 2018/19:

Lp.

Kryterium

1.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w Mińsku Mazowieckim

i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim. 64 pkt

2.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny. 32 pkt

3.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola (w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór). 16 pkt

4.

Pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności

gospodarczej albo pobieranie nauki w systemie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego

samotnie wychowującego dziecko. 8 pkt

5.

Wychowywanie dziecka w rodzinie posiadającej dwoje dzieci. 4 pkt

6.

Kandydat posiada rodzeństwo z tego przedszkola, przyjęte na rok szkolny, na który prowadzony jest nabór, do oddziału

przedszkolnego w szkole podstawowej. 2 pkt

   

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:

1/ Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).

2/ Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia; zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

4/ Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego zrodziców/opiekunów prawnych):
- zaświadczenie z zakładu pracy,
- w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym,
- zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów.

5/ Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".