Terminarz rekrutacji i kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola

Terminy postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/18:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2017/2018

od 29 marca 2017

od godz. 8.00

do 14 kwietnia 2017

do godz. 12.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Etap potwierdzania wniosków w systemie należy zamknąć do 21 kwietnia do godz. 16:00

5 maja 2017
do godz.10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 5 maja 2017
do 10 maja 2017
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

12 maja 2017
do godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Postępowanie uzupełniające

od 22 maja 2017
od godz. 8.00
do 24 maja 2017
do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  posiadającej wolne miejsca wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

9 czerwca 2017
do godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 12 czerwca 2017
do 14 czerwca 2017 dogodz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19 czerwca 2017
do godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

Kryteria ustawowe dotyczące grup 10-godzinnych:

Lp.

Kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1/ Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (druk do pobrania ze strony rekrutacji).

2/ 3/ 4/ 5/ Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., poz. 721, z późn. zm.) (Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

6/Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (druk do pobrania ze strony rekrutacji).

7/Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 poz. 154 i 866) (Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata).

 

Kryteria samorządowe przyjmowania dzieci do przedszkoli miejskich (do grup 10-godzinnych) na rok szkolny 2017/18:

Lp.

Kryterium

1.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w Mińsku Mazowieckim i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim.

2.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

3.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola/szkoły podstawowej (dotyczy roku szkolnego, na który prowadzony jest nabór).

4.

Pozostawanie rodziców/opiekunów prawnych kandydata wzatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej albo pobieranie nauki wsystemie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.

5.

Wychowywanie dziecka wrodzinie posiadającej dwoje dzieci.

6.

Kandydat posiada rodzeństwo z tego przedszkola, przyjęte na rok szkolny, na który prowadzony jest nabór, do oddziału przedszkolnego wszkole podstawowej.
   

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:

1/ Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, wktórym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie zurzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania owysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).

2/ Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia; zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej oobjęciu rodziny wsparciem asystenta.

4/ Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego zrodziców/opiekunów prawnych):
- zaświadczenie zzakładu pracy,
- wprzypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się zZUS-em lub Urzędem Skarbowym,
- zaświadczenie zuczelni zawierające informacje ostacjonarnym systemie studiów.

5/ Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".