Krasnale - styczeń 2019

Tematy miesiąca

TEMATY GLOBALNE NA M-C STYCZEŃ GR. KRASNALE

 1. WITAMY NOWY ROK
 2. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?
 3. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
 4. ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Usprawnianie aparatu oddechowego dzieci.
 • Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby.
 • Rozwijanie wyobraźni dzieci.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
 • Utrwalenie nazw pór roku.
 • Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
 • Zapoznanie dzieci ze zjawiskami  atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg, lód.
 • Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat.
 • Rozwijanie zdolności manualnych.
 • Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie.
 • Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie.
 • Poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.
 • Rozwijanie umiejętności rzutu do celu.
 • Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
 • Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
 • Wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi.
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej.