Krasnale - kwiecień 2019

Tematy miesiąca

1. Poznajemy pracę fryzjera.

2. Zwierzęta na wiejskim podwórku.

3. Wielkanoc.

4. Dbamy o naszą planetę.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

 • Wyjście do zakładu fryzjerskiego, poznanie pracy fryzjera.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat.
 • Doskonalenie umiejętności manualnych.
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.
 • Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.
 • Rozwijanie umiejętności składania życzeń.
 • Doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.
 • Wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.
 • Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych.
 • Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.
 • Zaznajamianie dzieci z rodzajem pracy w gospodarstwie w odniesieniu do pór roku.
 • Wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej.