Statut

Załącznik do Uchwały Nr 2/2014

Rady Pedagogicznej

Przedszkole Miejskiego Nr 1

w Mińsku Mazowieckim

z dnia 31 marca 2014 roku

 

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 

 

(tekst jednolity)

 

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA PRZEDSZKOLA

§ 1

 1. Nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Mińsku Mazowieckim.
 2. Przedszkole mieści się w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 22.
 3. Skrót nazwy Przedszkola używany na pieczęciach brzmi: Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mińsku Mazowieckim.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE  I  ZADANIA  PRZEDSZKOLA

§ 2

Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;    
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

§ 3

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w czasie zajęć w Przedszkolu, a także w czasie zajęć organizowanych poza Przedszkolem.
 2. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece dwóch nauczycieli. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, w miarę możliwości Przedszkola, przynajmniej jeden z nauczycieli prowadzi oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w Przedszkolu.
 3. W czasie zajęć organizowanych w ogrodzie, w sprawowaniu opieki nad dziećmi nauczycielowi pomaga przydzielona do grupy woźna oddziałowa. Zajęcia odbywają się na wyznaczonych terenach. Sprzęt terenowy dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
 4. Podczas wycieczek i spacerów, w sprawowaniu opieki nad dziećmi nauczycielom pomagają woźne tak, aby nad dziesięciorgiem dzieci sprawowała opiekę jedna osoba dorosła.
 5. W Przedszkolu obowiązuje „Regulamin bezpieczeństwa dziecka”.
 6. Przedszkole posiada koordynatora do spraw bezpieczeństwa nadzorującego stan techniczny sprzętu przedszkolnego.

 

§ 4

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola.
 2. Dzieci mogą być również przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych).
 3. Rodzice są zobowiązani do dostarczenia nauczycielom oświadczeń o osobach, które są upoważnione do odbioru dzieci z wyszczególnieniem nazwisk i imion tych osób. W sytuacji, gdy na oświadczeniu nie figuruje osoba chcąca odebrać dziecko                      – przedszkolak nie może być jej oddany. Nie stosuje się telefonicznych informacji na temat osób, które miałyby odebrać dzieci.
 4. Rodzic lub inna osoba dorosła przyprowadzająca dziecko musi wprowadzić je do budynku przedszkolnego, do szatni, rozebrać je i przekazać pracownikowi obsługowemu lub upewnić się, że dziecko weszło do sali i jest pod opieką nauczyciela. Dopiero wtedy rodzic lub opiekun może opuścić budynek przedszkola.
 5. Z chwilą przekazania rodzicom (opiekunom prawnym) lub upoważnionej przez nich osobie dziecka stają się oni odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo.
 6. Osoba odbierająca dziecko z Przedszkola musi być pełnoletnia, nie może być pod wpływem alkoholu i innych używek.
 7. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy przedszkola (6.30 – 17.00):
  1. obowiązkiem rodzica (opiekuna) jest przyprowadzenie dziecka do przedszkola najpóźniej do godziny 8.30 oraz odebranie go do godziny 17.00,
  2. niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka po godzinach pracy Przedszkola.
 8. Godziny pracy poszczególnych oddziałów są wywieszane na tablicach informacyjnych.
 9. W przypadku, gdy któryś z oddziałów pracuje krócej niż 10,5 godziny dzieci są kierowane pod opiekę innego nauczyciela (zarówno rano, jak i po południu).

 

§ 5

 1. Nauczyciel, stosownie do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, realizuje zadania dydaktyczne i wychowawcze w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
  1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci; porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
  2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturowych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
  3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
  4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
  5.  Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
  6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
  7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
  8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i tańce.
  9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
  10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
  11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
  12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
  13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
  14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
  15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 2. Zakres zadań nauczyciela obejmujący obszary edukacyjne jest realizowany zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, określoną w odrębnych przepisach.
 3. Przedszkole posiada zestaw programów realizowanych w poszczególnych grupach wiekowych dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY  PRZEDSZKOLA

§ 6

Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola.
 2. Rada Pedagogiczna.
 3. Rada Rodziców.

 

§ 7

 

Dyrektor Przedszkola

Stanowisko Dyrektora Przedszkola powierza organ prowadzący zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

 

§ 8

 1. Dyrektor Przedszkola:
  1. kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
  3. sprawuje opiekę nad wychowankami Przedszkola oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,
  4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji,
  5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą Przedszkola,
  6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
  7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
  8. organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,
  2. przyznawania nagród i kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola,
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, wyróżnień, nagród dla nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
 3. Dyrektor Przedszkola w wypełnianiu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i organem prowadzącym Przedszkole.
 4. Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.
 5. W przypadku nieobecności Dyrektora w Przedszkolu zastępuje go inny nauczyciel powołany przez organ prowadzący.

 

§ 9

Dyrektor Przedszkola może być odwołany ze stanowiska przez organ prowadzący Przedszkole w przypadkach i trybie określonym w odrębnych przepisach.

 

§ 10

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po półrocznej pracy, po zakończeniu zajęć przedszkolnych, dla potrzeb samokształceniowych i w miarę bieżących potrzeb.
 6. Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:
  1. Dyrektor Przedszkola,
  2. Rada Pedagogiczna (co najmniej 1/3 członków),
  3. organ prowadzący,
  4. organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

 

§ 11

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków Przedszkola.
 2. Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Przedszkole uchyla uchwałę Rady Pedagogicznej w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 3. Rada Pedagogiczna opiniuje:
  1. projekt planu finansowego Przedszkola,
  2. organizację pracy Przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
  3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych czynności w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 4. Rada Pedagogiczna uchwala statut Przedszkola oraz jego zmiany.

 

§ 12

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Przedszkole o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do Dyrektora Przedszkola o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego. W takim przypadku odpowiednio organ prowadzący Przedszkole lub Dyrektor Przedszkola jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić Radę Pedagogiczną o jej wyniku w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

§ 13

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokoły podpisują wszyscy nauczyciele uczestniczący w zebraniu. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu zapoznają się z protokołem i fakt ten poświadczają własnoręcznym podpisem.
 4. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców albo opiekunów prawnych, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§ 14

Rada Rodziców

 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która stanowi społeczną reprezentację rodziców dzieci przyjętych do przedszkola.
 2. Zasady tworzenia uchwala ogół rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.

 

§ 15

 1. Rada Rodziców:
  1. Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola.
  2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
  3. W wyborach, o których mowa w pkt 2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
  4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.
  5. Współdziała z Dyrektorem Przedszkola i Radą Pedagogiczną w celu ujednolicenia działań wychowawczych.
  6. Uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach Przedszkola mających na celu podnoszenie jakości pracy placówki i zaspokajanie potrzeb dzieci.
  7. Przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w sprawie zadań realizowanych przez Przedszkole.
  8. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola.
  9. Przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania.
 2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ten ustala Dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radą Pedagogiczną.
 3. W celu wspierania działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w § 14 ust. 3.

 

§ 16

W przedszkolu nie tworzy się Rady Przedszkola. Zadania Rady Przedszkola pełni Rada Pedagogiczna.

 

§ 17

Zasady współdziałania organów Przedszkola

 1. Organy Przedszkola, współdziałając ze sobą, dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach ustawy o systemie oświaty i postanowieniach statutu.
 2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci:
  1. Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.
  2. Nauczyciele wspólnie z rodzicami ustalają dni i godziny spotkań. Informacje na ten temat są przekazywane ogółowi rodziców na zebraniach grupowych oraz są wywieszane na tablicach ogłoszeń.
  3. W przedszkolu organizowane są zajęcia otwarte w poszczególnych grupach wiekowych, w których uczestniczy po kilkoro rodziców. Po uzgodnieniu z nauczycielem rodzic może zawsze, gdy wyrazi taką chęć, być obserwatorem swojego dziecka w czasie zajęć w Przedszkolu.
  4. Zebrania ze wszystkimi rodzicami są organizowane w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż jeden raz w roku.
  5. Rodzice mają prawo znać zadania realizowane w ciągu roku szkolnego, tematy kompleksowe w planach miesięcznych, codzienne jadłospisy. Roczne zadania są przekazywane rodzicom na zebraniu ogólnym we wrześniu. Tematy kompleksowe są wywieszane na tablicach informacyjnych. Codzienne jadłospisy są wywieszane w holu Przedszkola.
 3. Rodzice mają obowiązek zapoznawania się z informacjami wywieszanymi na tablicach ogłoszeń w celu aktywnego uczestnictwa w życiu Przedszkola, a w dalszej konsekwencji  w celu podnoszenia jakości pracy placówki, w której przebywają ich dzieci.

 

§ 18

Sposób rozwiązywania sporów między organami Przedszkola

 1. Rodzice maja prawo zgłosić niezadowolenie z pracy pracowników Przedszkola Dyrektorowi osobiście lub telefonicznie.
 2. Dyrektor, po zapoznaniu się z informacjami i po analizie danych, podejmuje obiektywne decyzje zmierzające do szybkiej poprawy sytuacji.
 3. Dyrektor przyjmuje interesantów w kancelarii Przedszkola w terminach podanych do wiadomości ogółu rodziców poprzez wywieszenie ich na tabliczce informacyjnej, na drzwiach kancelarii.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 19

 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Mińsk Mazowiecki.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Przedszkole jest czynne 10,5 godziny dziennie, od 6.30 do 17.00, od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy Przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.
 4. Czas pracy oddziałów określa arkusz organizacyjny Przedszkola.
 5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych w danym roku szkolnym przez organ prowadzący Przedszkole na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej. Terminy przerw w pracy Przedszkola podawane są do wiadomości rodziców (opiekunów prawnych) poprzez wywieszenie ich na tablicach informacyjnych.
 6. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze pięciu godzin dziennie realizowanej w godzinach 7.30-12.30.
 7. Za świadczone usługi Przedszkola w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są do comiesięcznego uiszczania opłaty stałej i opłaty za żywienie.
 8. Dzieciom przyjętym do Przedszkola placówka zapewnia trzy posiłki dziennie.
 9. Zasady korzystania przez dzieci ze stołówki przedszkolnej ustala Dyrektor stosownym zarządzeniem w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Mińsk Mazowiecki.
 10. Uchwała Rady Miejskiej i Zarządzenie Dyrektora jest wywieszone na tablicy informacyjnej.
 11. Wymienione w ust. 7 opłaty rodzice (opiekunowie prawni) wpłacają na konta Przedszkola na podstawie dowodów wpłaty przygotowanych przez kasjera pierwszego dnia każdego miesiąca. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Dyrektora rodzice mogą uiścić opłaty gotówką w kasie Przedszkola.
 12. Jeśli rodzic (opiekun prawny) nie dokona wpłaty za Przedszkole w wyznaczonym terminie, naliczane są odsetki ustawowe, a także upomina się go ustnie lub pisemnie. W przypadku bezskuteczności upomnień Dyrektor Przedszkola podejmuje czynności prawne w celu wyegzekwowania zaległych należności.
 13. Jeśli w Przedszkolu są dzieci, których rodzice mają trudną sytuację materialną, Dyrektor Przedszkola informuje ich o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

§ 20

 1. Przedszkole jest wielooddziałowe.
 2. Oddział obejmuje dzieci w zbliżonym wieku.
 3. Liczba dzieci w oddziałach wynosi od 18 do 24.
 4. Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych.
 5. Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
 6. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.
 7. Naukę religii włącza się do planu zajęć przedszkolnych.
 8. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe.
  1. Rodzaje zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od ich rodziców.
  2. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora.
  3. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych pomieszczeniach według następujących zasad:
 1. nauczyciele zajęć dodatkowych odbierają dzieci z grupy, a po skończeniu zajęć zobowiązani są do osobistego przekazania ich nauczycielowi grupy,
 2. nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
  1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (w szczególności zajęć terapeutycznych, umuzykalniających, nauki języka angielskiego, nauki religii) powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić dla dzieci:
 1. w wieku 3-4 lat – 15-20 minut,
 2. w wieku 5-6 lat – 30 minut.

 

§ 21

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola.
 2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący Przedszkole, po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zakresie zgodności z przepisami prawa.
 3. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:
  1. czas pracy poszczególnych oddziałów,
  2. liczbę pracowników Przedszkola łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
  3. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przyznanych przez organ prowadzący Przedszkole,
  4. terminy przerw w pracy Przedszkola,
  5. rodzaje dodatkowych zajęć z dziećmi.
 4. Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi 112.
 5. W Przedszkolu łącznie jest 5 oddziałów.
 6. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
  1. sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV, V),
  2. dużą salę zabaw,
  3. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
  4. kuchnię i magazyny,
  5. szatnię dla dzieci i personelu.
 7. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 8. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.

 

§ 22

Organizację pracy Przedszkola określa:

 1. Ramowy rozkład dnia ustalany przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (opiekunów).
 2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin, w tym:
  1. co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczycieli),
  2. co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze , porządkowe i ogrodnicze itp.),
  3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  4. pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel dowolnie może zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się też czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
 3. Szczegółowy rozkład dnia jest opracowany przez nauczycieli, którym powierzono opiekę nad oddziałem, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 4. Ramowy rozkład dnia jest informacją ogólnie dostępną, wywieszoną w holu Przedszkola.
 5. Szczegółowy rozkład dnia dla poszczególnych oddziałów jest przedstawiany rodzicom na zebraniach grupowych.

 

§ 23

Dyrektor Przedszkola może utworzyć, za zgodą organu prowadzącego, stanowisko wicedyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 24

 1. Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:
 2. zalegania z odpłatnością za Przedszkole powyżej dwóch okresów płatniczych,
 3. nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania Przedszkola o przyczynie tej nieobecności,
 4. ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji),
 5. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.
  1. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 2 Dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:
 6. zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z Przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka,
 7. zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc,
 8. zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie oraz o zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków,
 9. zawiadomić rodziców o podjęcie decyzji na piśmie.

 

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 25

 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi Przedszkola.
 2. Zasady zatrudniania, zwalniania, wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 26

Zadania nauczycieli

 1. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
 2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inwencji.
 3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie i rozumienie siebie i świata, nabywanie umiejętności poprzez działanie, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej oraz budowanie systemu wartości.
 4. Nauczyciel jest doradcą wobec rodziców (opiekunów prawnych):
  1. pomaga rodzicom (opiekunom prawnym) w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu interwencji specjalistycznej,
  2. informuje na bieżąco o postępach dziecka,
  3. uzgadnia kierunki i zakres zadań realizowanych w Przedszkolu.
 5. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.
 7. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i pedagogiczną  oraz zdrowotną.
 8. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczą i dydaktyczną oraz ponosi odpowiedzialność za jej jakość.
 9. Nauczyciel, zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
 10. Nauczyciel ma obowiązek rzetelnie realizować podstawę programową. Zadania wyznaczone w planie rozwojowym Przedszkola oraz w rocznych planach pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej Przedszkola.
 11. Nauczyciel ma obowiązek stale podnosić swoje umiejętności  pedagogiczne.

 

§ 27

Pracownicy Przedszkola

 1. Pracownicy Przedszkola mają obowiązek:
  1. wykonywać pracę sumiennie i starannie, zgodnie z Regulaminem Pracy.
  2. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie, zachowywać tajemnice informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
  3. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
 2. Pracownicy administracji i obsługi nie mają prawa udzielać rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o dziecku. Ten obowiązek mają wyłącznie nauczyciele.
 3. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków, który jest integralną częścią umowy o pracę.
 4. Każdy pracownik wypełnia zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole. W razie wystąpienia wypadku lub choroby dziecka zawiadamia Dyrektora i rodziców o zaistniałej niepokojącej sytuacji.

 

 

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 28

 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
 2. Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
 3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego uczęszcza do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym kończy 8 lat.
 4. Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka 2,5-letniego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do których zaliczają się:
  1. sytuacja rodzinna (np. dziecko z rodziny patologicznej, które jak najwięcej czasu powinno spędzać poza domem, śmierć matki lub porzucenie dziecka przez matkę),
  2. sytuacja prawna dziecka (np. adopcja lub rodzina zastępcza),
  3. sytuacja materialna (np. matka jest zmuszona podjąć pracę),
  4. szybki, intensywny rozwój dziecka, które już dorosło do przedszkola i czuje potrzebę kontaktu z dziećmi (np. zdolny jedynak) itp.
 5. Dziecko 3-letnie przyjęte do Przedszkola powinno umieć sygnalizować potrzeby fizjologiczne oraz posługiwać się łyżką.
 6. Dziecko ma prawo do:
  1. akceptacji takim jakie jest,
  2. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
  3. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
  4. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
  5. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
  6. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
  7. posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,
  8. doświadczania konsekwencji swojego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
  9. badania i eksperymentowania,
  10. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
  11. snu i wypoczynku,
  12. regulowania własnych potrzeb w zakresie picia i jedzenia,
  13. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
  14. ochrony i poszanowania godności osobistej,
  15. podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 7. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków:
  1. składkę na ubezpieczenie wpłacają rodzice (opiekunowie prawni) we wrześniu, do nauczycieli poszczególnych grup,
  2. ubezpieczenie obejmuje czas pobytu dziecka w przedszkolu, w drodze do i z przedszkola oraz w domu.

 

§ 29

Rekrutacja do Przedszkola

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają przepisy zawarte w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedszkole jest jednostką budżetową, zasady gospodarki finansowej Przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Decyzja o likwidacji Przedszkola, zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby oddziałów należy do kompetencji organu prowadzącego.