Program rozwoju

Program Rozwoju Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mińsku Maz.

im. St. Jachowicza przy ul. Kościuszki 22
na lata szkolne 2005/2006 – 2009/2010, 2010/2011- 2014/2015

Misja Przedszkola Miejskiego Nr 1
przy ul. Kościuszki 22 w Mińsku Mazowieckim

Przedszkole mieści się w stuletnim budynku zaadoptowanym na przedszkole w 1946 roku. Położone jest w pobliżu dworca PKP, PKS, sąsiaduje z dwiema spółdzielniami mieszkaniowymi. Do przedszkola uczęszczają dzieci z rodzin zamieszkujących w pobliżu oraz dzieci naszych absolwentów.
Nasze Przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny, bezpieczny rozwój. Uczy przez zabawę, traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Jesteśmy przedszkolem pro rodzinnym.
Nasze przedszkolaki mają możliwość korzystania z comiesięcznych koncertów muzycznych, spotykają się z artystami i aktorami wielu scen polskiego teatru. Organizujemy wystawy plastyczne na określone tematy. Dzieci przygotowują spektakle słowno muzyczne, które wystawiają w Miejskim Domu Kultury oraz w Szkole Muzycznej. Dzieci biorą udział w festiwalach „Piosenki przedszkolnej”, gdzie zajmują czołowe miejsca. Biorą udział w spartakiadach sportowych, z których wracają z dyplomami i pucharami. Organizujemy różnego rodzaju konkursy tj.plastyczne, taneczny, recytatorski, wiedzy o swoim mieście, poprawnej wymowy. Dzieci wyjeżdżają na wycieczki za miasto oraz na spektakle teatralne do Warszawy.
Dbamy o rozwój zdolności i zainteresowań dzieci. Umożliwiamy dzieciom naukę j. angielskiego, tańca. Dzieci z wadami wymowy są pod opieką logopedy. Wady postawy są korygowane na gimnastyce korekcyjnej. Panuje u nas domowa atmosfera, zapewniamy profesjonalną opiekę. Proponujemy smaczne potrawy z naszej kuchni z możliwością indywidualnej diety dla alergików. Zapewniamy profesjonalną opiekę. Czuwamy nad prawidłowym rozwojem naszych podopiecznych. Proponujemy zabawy dla dzieci w przestrzennym placu zabaw, ze sprzętem, piaskownicą i dużym trawnikiem do zabaw bieżnych. Praca dydaktyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb dziecka. Kadra wykwalifikowana, personel pedagogiczny z wyższym wykształceniem.
Wizja Przedszkola

BAZA MATERIAŁOWA


1. Dobra funkcjonalność, wygoda i estetyka pomieszczeń. Został wyremontowany i połozony nowy dach na całym budynku.
2. Na strychu zostanie wygospodarowane jedno pomieszczenie na zajęcia dodatkowe – mini sala do zajęć ruchowych, odmalowanie ścian w salach dydaktycznych. Wykonano elewacjię i ocieplono budynek.
3. Funkcjonowanie, zgodne z zainteresowaniami i potrzebami dzieci oraz bezpieczny plac zabaw. Sprzęt zręcznościowy zostanie wymieniony na nowoczesny i bezpieczny.
4. Środki techniczne ogólnodostępne do pracy biurowej oraz dla nauczycieli (komputer, drukarka, faks, skaner, xero, projektor).
5. Biblioteka przedszkolna pod kątem wspomagania działań wychowawczo – dydaktycznych nauczycieli i pedagogizacji rodziców.
6. Zakupienie komputera dla dzieci 6-letnich.
7. Zakupienie sprzętu sportowego tj. kosze i piłki do koszykówki, badminton, druga chusta, ringo.

STRONA PROGRAMOWA


1. Nauczyciele będą wdrażać nowatorskie formy i metody pracy (Pedagogika zabawy, Naturalna nauka Języka, Metoda Dobrego Startu, Metoda W. Sherborne – Ruchu Rozwijającego)
2. Nauczyciele wspólnie z rodzicami będą planować przebieg procesu wychowawczo – dydaktycznego.
3. Nauczyciele umożliwiają rodzicom współdecydowanie w sprawach dotyczących realizacji programu edukacji zdrowotnej.

STRONA ORGANIZACYJNA


1. Prowadzenie monitoringu i systematycznej ewaluacji w zakresie mierzenia jakości wybranych obszarów pracy jako elementu warunkującego ciągłe podnoszenie poziomu pracy placówki i jej rozwoju.
2. Opracowanie metod badania jakości pracy. Wypracowanie kryteriów standardów edukacyjnych dla rodziców, dzieci i nauczycieli (zakres problemowy). Popularyzacja wśród rodziców.
3. Przedszkole będzie promowane w środowisku lokalnym – prasa lokalna, strona internetowa.
4. Przedszkole będzie prowadziło zbiórki na cele charytatywne – domy dziecka, ośrodki specjalne.
5. Przedszkole będzie brało udział w konkursach i przeglądach piosenki, teatralnych w MDK i w Szkole Artystycznej.

DAJEMY DZIECIOM MOŻLIWOŚĆ


1. Poznawania i rozumienia siebie i świata.
2. Odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającym je świecie.
3. Rozróżniania podstawowych wartości – dobra, miłości, przyjaźni.
4. Inicjowania zachowań proekologicznych w swoim otoczeniu.
5. Rozwijania kreatywnego myślenia.
6. Nabywania umiejętności poprzez działanie.
7. Ukształtowania poczucia własnej wartości.
8. Dobrego przygotowania do następnego etapu edukacji.

W ramach zajęć dodatkowych prowadzimy:
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia muzyczno – rytmiczne,
- koncerty muzyczne, teatry (raz w miesiącu)
- język angielski
- taneczne

CELE GŁÓWNE PRACY PRZEDSZKOLA – PRIORYTETY


1. Rozwijanie osobowości, umiejętności i wiedzy poprzez podmiotowe podejście do dziecka i stosowanie zasad indywidualizacji, aktywizacji, stymulacji i współdziałania.
2. Angażowanie rodziców w proces edukacyjny poprzez stosowanie wypracowanych form działania i poszukiwanie nowych rozwiązań.
3. Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresów działań.
4. Wspieranie dzieci i rodziców w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych.
5. Wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami i dzieci zdolnych.
6. Podejmowanie wczesnych działań terapeutycznych.
7. Współpraca ze środowiskiem dla dobra dzieci i przedszkola.
8. Czuwanie nad respektowaniem praw dziecka ze strony pracowników przedszkola i rodziców.
9. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli w celu podnoszenia jakości pracy.