koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja Pracy
Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania, stwarza wychowankom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

OBSZAR KSZTAŁCENIE

Przedszkole stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, na miarę ich potrzeb i możliwości. Podejmuje działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę. Zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie języka angielskiego, logopedę.

Kadra działa w zakresie: wychowania, edukacji, promocji i ewaluacji; tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Nauczyciele stosują nowoczesne metody i formy pracy.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 1. Metody czynne:
  • metoda samodzielnych doświadczeń,
  • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
  • metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń utrwalających.
 2. Metody oglądowe:
  • obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela,
  • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 3. Metody słowne:
  • rozmowy,
  • opowiadania,
  • zagadki,
  • objaśnienia i instrukcje,
  • sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa.

 

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej,
 • metody aktywizujące,
 • aktywne słuchanie muzyki poważnej,
 • techniki twórczego myślenia.
 • elementy dramy,
 • tworzenie i wystawianie sztuk teatralnych.

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Lp.

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia dyrektora

1.

3-latki, 5- i 6-latki

Nasze przedszkole.

Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba - Żabińska

MAC EDUKACJA

P-1/2014/15

2.

4- i 5-latki

Dziecko w swoim żywiole.

Dorota Kucharska i Anna Pawłowska - Niedbała

Nowa Era

P-2/2014/15

3.
 


 

4.
 

5.

6.

 

7.

8.

3- i 4-latki „Kochamy dobrego Boga”,

5- i 6-latki „W radości dzieci Bożych”

Zabawy logopedyczne „Pięknie mówię”

Program wychowawczy

Program własny adaptacyjny 3-latka

Program własny plastyczny "Mały artysta"

Programy indywidualne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się

KWK KEP

 

 

 

 

 

Anna Książak

Anna Dąbrowska

 

Nauczyciele poszczególnych grup

Św. Wojciech, Poznań

P-3/2014/15
 


 

P-4/2014/15
 

P-5/2014/15

P-6/2014/15

 

P-7/2014/15

P-8/2014/15

 

Rzetelnie są badane osiągnięcia dzieci w przedszkolu (badanie dojrzałości szkolnej) 5-6-latki, obserwacje, wytwory prac dzieci, arkusze obserwacji rozwoju dzieci, prezentacja umiejętności tj. występy, konkursy, materiały reportażowe tj. zdjęcia, filmy, kroniki, albumy). Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

WYCHOWANIE I OPIEKA

W naszym przedszkolu każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Rozbudzamy w nim wiarę we własną skuteczność. Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji poznawczych. Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach – dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę i ojczyznę. Kształtowanie narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu narodu.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent przedszkola: - posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,

- jest samodzielny,

- interesuje się nauką i techniką

- aktywnie podejmuje działania,

- zna i respektuje normy społeczne

- jest otwarty na potrzeby innych ludzi

- potrafi współdziałać w zespole

- lubi działania twórcze

- jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,

- zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,

- posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

- wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego

 

Priorytety i kierunki planowanych zmian

 • wdrożenie i upowszechnienie idei zrównoważonego rozwoju,

 • wypracowanie systemu wspomagania rozwoju dzieci i udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • wdrożenie nowatorstwa pedagogicznego,

 

Cele główne

 1. Ustalenie procedur badania oraz analizowania osiągnięć dzieci.

 2. ustalenie procedur radzenia sobie z trudnym zachowaniem dzieci.

 3. Popularyzacja wiedzy o prawach dziecka i prawach człowieka.

 4. Aktualizacja statutu w zakresie zmian wynikających z koncepcji pracy.

 5. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa zabawach i grach sportowych.

 6. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Rola nauczyciela wychowawcy

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, który każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Pedagodzy współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieka wszystkie dzieci.

Działania:

1. Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci, artystyczny.

2. Nauczyciele piszą programy własne dostosowane do potrzeb indywidualnych i grupowych dzieci.

3. Nauczyciele angażują rodziców do współdziałania z przedszkolem poprzez różne formy, np. wystawianie sztuk teatralnych dla dzieci, finansowanie spotkań z różnymi ciekawymi ludźmi, pozyskiwanie środków finansowych na rzecz przedszkola, szycie strojów do przedstawień, wykoywanie dekoracji do przedstawień, wykonywanie z dziećmi prac plastycznych na wystawy i konkursy organizowane przez przedszkole.

4. Rodzice mają wpływ na działania przedszkola - mają możliwość coś zmienić lub realizować własne pomysły.

 

Koncepcja została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.