Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL):

  1. Administratorem Pani/Pana/wychowanka danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mińsku Mazowieckim reprezentowane przez dyrektora Annę Perzanowską, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 22, tel.: 25 758 49 45, e-mail: pm1mmz@gmail.com
  2. Dane osobowe Pana/Pani/ wychowanka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  3. Dane osobowe Pana/Pani/ wychowanka przechowywane będą przez okresy oznaczone w Jednolitym rzeczowym wykazie akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Siedlcach.
  4. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego i zgodne z § 2 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 poz. 1646).