Konkurs plastyczny HERB MIŃSKA MAZOWIECKIEGO

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

 

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym 

„HERB MIŃSKA MAZOWIECKIEGO”:


I. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mińsku Mazowieckim.

II. CELE KONKURSU

 1. Kształtowanie i wzmacnianie postaw patriotycznych wśród dzieci.
 2. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
 3. Popularyzacja wiedzy o symbolach naszego miasta.
 4. Pobudzanie u dzieci wyobraźni artystycznej i kreatywności.
 5. Rozwijanie i prezentacja umiejętności plastycznych przedszkolaków.

III. ADRESACI KONKUSU

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 3-5 lat, uczęszczające do przedszkoli miejskich i placówek niepublicznych z terenu Mińska Mazowieckiego.

IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2019 roku i trwać będzie do 22 marca 2019 roku.
 2. Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 28 marca 2019 roku.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Herb Mińska Mazowieckiego”, prace przedstawiać mają herb naszego miasta.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnym formacie, dowolną techniką.
 2. Prace przekazane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela.
 3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
 4. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 5 prac.
 5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
 6. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy.
 7. Prace należy dostarczyć osobiście do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 22, w terminie do 22 marca 2019 roku do godziny 16.00, z dopiskiem: konkurs plastyczny „Herb Mińska Mazowieckiego”.

VI. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

1.   Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

2.   Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania, pomysłowość, walory artystyczne, estetyka wykonania oraz oryginalność zastosowanych technik i materiałów użytych do wykonania pracy.

3.   Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 29.03.2019 r.

4.   O wynikach konkursu  poinformujemy telefonicznie przedszkola,

1.   z których wyłonieni zostaną zwycięzcy.

5.   Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

6.   Prace niespełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie.

7.   Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych do celów realizacji konkursu.

VII. UWAGI

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 1 oraz na wystawie organizowanej przez Przedszkole Miejskie Nr 1.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.